ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
D.İ.MENDELEYEVİN DÖVRİ QANUNU VƏ KİMYƏVİ ELEMENTLƏRİN DÖVRİ SİSTEMİNİN 150 İLLİYİNƏ
Z.A.Zaytseva
Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı