ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
POLİOLEFİNLƏR VƏ BUTADİEN-NİTRİL KAUÇUKU ƏSASINDA DİNAMİK ELASTOPLASTLARIN REAKSİYALI EKSTRUZİYASI
Z.N.Hüseynova, N.T.Qəhrəmanov, V.S.Osipçik, R.V.Qurbanova, N.B.Arzumanova

 Butadien-nitril kauçuku və vulkanlaşdırıcı agentlərin (dikumil peroksid və kükürd) aşağı sıxlıqlı polietilen və polipropilen qarışığı əsasında elastoplastların ekstruziya yolu ilə alınmasının texnoloji prosesinə təsiri nəzərdən keçirilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, dikumil peroksidin (0.5 kütlə%) və kükürdün (1–5 kütlə%) minimal miqdarlarında quruluş və xassələrin unikal uyğunluğuna malik dinamiki vulkanlaşdırılmış elastoplastların alınması imkanı yaranır 

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-1-65-71 

 

Açar sözlər : dartılmada möhkəmlik həddi,modifikasiya, dinamik elastoplastlar, nisbi uzanma
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı