ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
POLİOLEFİNLƏR VƏ BUTADİEN-NİTRİL KAUÇUKU ƏSASINDA DİNAMİK ELASTOPLASTLARIN REAKSİYALI EKSTRUZİYASI
Z.N.Hüseynova, N.T.Qəhrəmanov, V.S.Osipçik, R.V.Qurbanova, N.B.Arzumanova

 Butadien-nitril kauçuku və vulkanlaşdırıcı agentlərin (dikumil peroksid və kükürd) aşağı sıxlıqlı polietilen və polipropilen qarışığı əsasında elastoplastların ekstruziya yolu ilə alınmasının texnoloji prosesinə təsiri nəzərdən keçirilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, dikumil peroksidin (0.5 kütlə%) və kükürdün (1–5 kütlə%) minimal miqdarlarında quruluş və xassələrin unikal uyğunluğuna malik dinamiki vulkanlaşdırılmış elastoplastların alınması imkanı yaranır 

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-1-65-71 

 

Açar sözlər : dartılmada möhkəmlik həddi,modifikasiya, dinamik elastoplastlar, nisbi uzanma
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı