ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
AsSe–NdAs2Se4 SİSTEMİNDƏ QARŞILIQLI TƏSİR VƏ ŞÜŞƏƏMƏLƏGƏLMƏ
T.M.İlyaslı, A.Q.Xudiyeva, İ.İ.Əliyev, M.H.Şahbazov

 Fiziki-kimyəvi analiz metodları (DTA, RFA, MQA, eləcə də sıxlığın və mikrobərkliyin ölçülməsi) vasitəsilə AsSe–NdAs2Se4 sistemində kimyəvi qarşılıqlı təsirin xarakteri tədqiq edilmiş və onun faza diaqramı qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, AsSe–NdAs2Se4 kəsiyi As–Sb–Se sisteminin qismən kvazibinar kəsiyidir. Sistemdə ilkin komponentlər əsasında bərk məhlul sahəsi praktiki olaraq aşkar edilməmişdir. Sistemdə yavaş soyudulma zamanı AsSe əsasında 15 mol% NdAs2Se4 şüşə sahəsi əmələ gəlir, buzlu suda birbaşa soyudulma zamanı isə şüşə sahəsi 20 mol% NdAs2Se4 təşkil edir

 https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-1-50-53 

Açar sözlər : mikrobərklik, sistem, faza diaqramı, evtektika, sıxlıq
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı