ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
AsSe–NdAs2Se4 SİSTEMİNDƏ QARŞILIQLI TƏSİR VƏ ŞÜŞƏƏMƏLƏGƏLMƏ
T.M.İlyaslı, A.Q.Xudiyeva, İ.İ.Əliyev, M.H.Şahbazov

 Fiziki-kimyəvi analiz metodları (DTA, RFA, MQA, eləcə də sıxlığın və mikrobərkliyin ölçülməsi) vasitəsilə AsSe–NdAs2Se4 sistemində kimyəvi qarşılıqlı təsirin xarakteri tədqiq edilmiş və onun faza diaqramı qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, AsSe–NdAs2Se4 kəsiyi As–Sb–Se sisteminin qismən kvazibinar kəsiyidir. Sistemdə ilkin komponentlər əsasında bərk məhlul sahəsi praktiki olaraq aşkar edilməmişdir. Sistemdə yavaş soyudulma zamanı AsSe əsasında 15 mol% NdAs2Se4 şüşə sahəsi əmələ gəlir, buzlu suda birbaşa soyudulma zamanı isə şüşə sahəsi 20 mol% NdAs2Se4 təşkil edir

 https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-1-50-53 

Açar sözlər : mikrobərklik, sistem, faza diaqramı, evtektika, sıxlıq
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı