ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
CuGaS2–PbGa2S4 SİSTEMİNDƏ QARŞILIQLI TƏSİR
S.K.Cahangirova, Ş.H.Məmmədov, H.R.Qurbanov, Ö.M.Əliyev

 Differensial termiki, rentgen faza, mikroquruluş analizləri və mikrobərkliyin ölçülməsi ilə ilk dəfə Cu2S–Ga2S3–PbS kvaziüçlü sisteminin daxili kəsiyi olan CuGaS2–PbGa2S4  sistemi tədqiq olunmuş və sistemin T–x hal diaqramı qurulmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, CuGaS2–PbGa2S4 sistemi evtektik tipli olub, evtektika nöqtəsinin koordinatları 60 mol% PbGa2S4T=1050 K-dir. İlkin komponentlərin əsasında məhdud həllolma sahəsi olduğu müəyyəm edilmişdir

 https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-1-46-49 

Açar sözlər : qarşılıqlı təsir, sistem, evtektika, bərk məhlul, rentgenfaza analizi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı