ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
CuGaS2–PbGa2S4 SİSTEMİNDƏ QARŞILIQLI TƏSİR
S.K.Cahangirova, Ş.H.Məmmədov, H.R.Qurbanov, Ö.M.Əliyev

 Differensial termiki, rentgen faza, mikroquruluş analizləri və mikrobərkliyin ölçülməsi ilə ilk dəfə Cu2S–Ga2S3–PbS kvaziüçlü sisteminin daxili kəsiyi olan CuGaS2–PbGa2S4  sistemi tədqiq olunmuş və sistemin T–x hal diaqramı qurulmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, CuGaS2–PbGa2S4 sistemi evtektik tipli olub, evtektika nöqtəsinin koordinatları 60 mol% PbGa2S4T=1050 K-dir. İlkin komponentlərin əsasında məhdud həllolma sahəsi olduğu müəyyəm edilmişdir

 https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-1-46-49 

Açar sözlər : qarşılıqlı təsir, sistem, evtektika, bərk məhlul, rentgenfaza analizi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı