ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Fe(III) İONLARIN ÇIXARILMASI MƏQSƏDİ İLƏ BUTADİEN–STİROL KAUÇUK ƏSASINDA FOSFORTƏRKİBLİ SORBENTİN İSTİFADƏSİ
E.S.Kərimova, A.Ə.Əzizov, R.M.Alosmanov

 Fe(III) ionlarını sudan çıxarmaq üçün butadien-stirol kauçukun əsasında fosfortərkibli sorbent istifadə edilmişdir. Sorbsiyanın məhlulun pH göstəricisindən, metal ionlarının ilkin konsentrasiyasından, sorbent kütləsindən, faza təmas vaxtından və temperaturdan asılılığının öyrənilməsi məqsədi ilə tədqiqatlar aparılıb

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-1-32-38 

Açar sözlər : çıxarmaq, polimer sorbenti, sorbsiya, dəmir
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı