ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Fe(III) İONLARIN ÇIXARILMASI MƏQSƏDİ İLƏ BUTADİEN–STİROL KAUÇUK ƏSASINDA FOSFORTƏRKİBLİ SORBENTİN İSTİFADƏSİ
E.S.Kərimova, A.Ə.Əzizov, R.M.Alosmanov

 Fe(III) ionlarını sudan çıxarmaq üçün butadien-stirol kauçukun əsasında fosfortərkibli sorbent istifadə edilmişdir. Sorbsiyanın məhlulun pH göstəricisindən, metal ionlarının ilkin konsentrasiyasından, sorbent kütləsindən, faza təmas vaxtından və temperaturdan asılılığının öyrənilməsi məqsədi ilə tədqiqatlar aparılıb

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-1-32-38 

Açar sözlər : çıxarmaq, polimer sorbenti, sorbsiya, dəmir
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı