ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
METALSEOLİT KATALİZATORLAR ÜZƏRİNDƏ PROPİLENİN AKROLEİNƏ OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏSİ
A.M.Əliyev, Ü.M.Nəcəf-Quliyev, T.İ.Hüseynova, V.M.Yarıyev, E.M.Kazımova

 Modifikasiya olunmuş seolit katalizatorlatrı üzərində propilenin akroleinə oksidləşdirici çevrilmə reaksiyasında katalitik aktivlikləri tədqiq olunmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, Ni-klinoptilolit (Ni2+=1%) bu reaksiya üçün yüksək katalitik aktivlik göstərir. Aktiv katalizator üzərində reaksiya məhsullarının çıxımının reaksiyanın temperaturu və həcmi sürətdən asıllığı öyrənilmişdir

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-1-28-31 

Açar sözlər : oksidləşdirici çevrilmə, akrolein, NaY, NaX, NaA
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı