ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2-(2-OKSA-6-TİADESİL)OKSİRAN İŞTİRAKI İLƏ BUTİLKAUÇUKUN VULKANLAŞDIRILMASI
O.B.Abdıyev, B.A.Məmmədov, E.H.Məmmədbəyli, A.M.Qaramanov, H.X.Hüsiyev

 Tərkibində sadə efir, tioefir qrupları olan 2(2-oksa-6-tiadesil)oksiran iştirakı ilə butilkauçakun vulkanlaşdırılması həyata keçirilmişdir. Alınan rezinin fiziki-mexaniki kəmiyyətlərinin qiymətləri təyin edilmişdir. Göstərilmişdir ki, həmin məhsulun dəfələrlə dartılmaya qarşı davamlılığı kauçukun özündən alınan rezinin davamlılığına nisbətən çox yüksəkdir

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-1-19-22 

Açar sözlər : vulkanlaşma, butilkauçuk, inqredient, 2-(2-oksa-6-tiadesil)oksiran,epixlorhidrin.
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı