ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FeS –Ga2S3–PbS KVAZİÜÇLÜ SİSTEMİNİN KVAZİBİNAR KƏSİKLƏRİ VƏ TRİANQULYASİYASI
Ü.A.Həsənova, Ş.H.Məmmədov, Ö.M.Əliyev, İ.B.Bəxtiyarlı

 Differensial-termiki, rentgenfaza, mikroquruluş analizlərin nəticələrinə əsasən FeS–Ga2S3–PbS kvaziüçlü sistemində qarşılıqlı təsirin xarakteri araşdırılımış və trianquliyasiya edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, FeS–Ga2S3–PbS kvaziüçlü sistemi evtektik tipli FeS–PbGa2S4, FeS­–Pb2Ga2S5 və FeGa2S4–PbGa2S4 kvazibinar kəsikləri ilə dörd psevdoüçlü sistemə trianqulyasiya edir. Sistemdə yeni dördlü faza aşkar edilməmişdir

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-2-58-61 

Açar sözlər : kvaziüçlü sistem, antiferromaqnitlər, kvazibinar kəsiklər, evtektika, trianqulyasiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı