ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MOTOR YAĞLARINA DODESİLFENOL ƏSASINDA ÇOXFUNKSİYALI AŞQAR
E.Ə.Nağıyeva, Ə.K.Kazımzadə, X.N.Məmmədyarova, Ə.Ə.Qədirov, M.N.Əliyeva, Y.B.Ramazanova

 Məqalədə yüksək qələvili AKİ-134 alkilfenolyat aşqarının sintezi və tədqiqi verilmişdir. AKİ-134 aşqarı dodesilfenolun formaldehid, ammonyak və p-aminobenzoy turşusunun kondensləşmə məhsulunun karbonatlaşmış kalsium duzudur. Aşqar molekulunda iki azot atomu karboksilat və fenolyat qruplarının birgə təsiri sayəsində yüksək korroziyaya, oksidləşməyə qarşı davamlı və yuyuculuq xassələrinə malikdir. AKİ-134 və əmtəə aşqarlarını istifadə etməklə, fiziki-kimyəvi və funksional xassələrinə görə standart normalarına cavab verən M-10Г2 motor yağı işlənib hazırlanmışdır

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-2-48-51 

Açar sözlər : dodesilfenol, formaldehid, ammonyak, p-aminobenzoy turşusu, aşqar, motor yağı
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı