ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-FENOKSİ-3-PROPİLTİOPROPAN-2-OL VƏ İKİLİ AMİNLƏR ƏSASINDA YENİ MAHHİX ƏSASLARININ SİNTEZİ
İ.A.Cəfərov, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, A.D.Astanova, G.M.Talıbov

 1-Fenoksi-3-propiltiopropan-2-olun formaldehid və ikili aminlərlə 69–77% çıxımla onların yeni amino­met­ok­sitörəmələrinin alınmasına gətirib çıxaran kondensasiya reaksiyası həyata keçrilmişdir. Alınmış birləşmələrin fiziki-kimyəvi göstəriciləri təyin edilmiş, quruluşları İQ, NMR 1H və 13C spektroskopik üsullarla təsdiq edilmişdir. Onların antiseptik xassələri öyrənilmiş və müəyyən edilmişdir ki, hazırda tətbiq olunan preparatlara nisbətən daha yüksək effekt göstərirlər

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-2-29-34

Açar sözlər : aminometoksi törəmələri, 1-fenoksi-3-propiltiopropan-2-ol, formaldehid, ikili aminlər, dietilamin, dibutilamin, piperidin, morfolin
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı