ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-(o-BROMFENOKSI)-3-NONILTIO-2-PROPANOLUN BƏZI TÖRƏMƏLƏRININ SINTEZI VƏ XASSƏLƏRININ TƏDQIQI
P.Ş.Balazadə, Ə.Ə.Mahmudova ,V.S.Həsənov

1-xlor-3-noniltio-2-propanolla o-bromfenolun qarşılıqlı təsirindən 1-(o-bromfenoksi)-3-nonil-tio-2-propanol sintez olunmuşdur. Sonuncunun aromatik izosianatlar və izotiosianatlarla kondensləşməsindən müvafiq  karbamatlar və  tiokarbamatlar alınmışdır ki onların da fiziki-kimyəvi xassələri öyrənilmiş və mikrob əleyhinə xassələri tədqiq edilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı