ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
GÜMÜŞ NANOHİSSƏCİKLƏRİNİN ULTRABƏNÖVŞƏYİ VƏ GÖRÜNƏN SPEKTROFOTOMETRİK TƏDQİQİ
P.R.Məmmədov

 

Gümüş nanohissəciklərinin  kompleks məhlullarda sintezi göstərilmişdir. Gümüş nanohissəciklərinin 2,2′,3,4-tetrahydro-5′-nitro-3′-sulphoazobenzol və cetyltrimethylammonium bromidlə  elektrostatik yüksək stabil nano­komplekslər yaratması müəyyən edilmişdir.  Məhlulda gümüş  nanohissəciklərinin  2,2′,3,4-tetrahydro-5′-nitro-3′-sulphoazobenzol və cetyltrimethylammonium bromid molekulları ilə müvəfəqiyyətlə stabilləşdiyi müşahidə olunur

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı