ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FENILƏVƏZLI TIOKARBAMATLARIN SINTEZI VƏ ONLARIN ANTIOKSIDLƏŞDIRICI XASSƏSININ TƏDQIQI
M.Ə.Mirzəyeva

 

Ariloksiəvəzli pentanolların fenilizotiosianatla birləşmə reaksiyasından müvafiq feniləvəzli tiokarbamatlar sintez edilmiş və onların antioksidləşdirici xassəsi model reaksiyalarda öyrənilmişdir.

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı