ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
6-MORFOLINIUMMETIL-2-ALLILFENOLXLORIDIN AĞIR SUDA MƏHLULUNUN 1H VƏ 17O NMR SPEKTROSKOPIYASI METODU ILƏ TƏDQIQI
A.M.Məhərrəmov, M.R.Bayramov, İ.Q.Məmmədov

 

Təqdim olunan işdə 6-morfoliniummetil-2-allilfenolxloridin ağır suda müxtəlif qatılıqlı məhlullarında baş verən dinamik proseslər  1H və 17O NMR spektroskopiyası metodu ilə tədqiq olunmuşdur. Aparılan tədqiqatlar molekulyar mütəhərrikliyin, bio-kimyəvi testlərin, eləcə də bir çox dinamiki effektlərin öyrənilməsində NMR spektroskopiyasının qiymətli metod olmasını bir daha sübut edir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı