ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MÜXTƏLİF FORMALI DƏNƏLƏRİN ÜZƏRİNDƏ KAPSULƏMƏLƏGƏTİRƏN POLİMER ÖRTÜYÜNÜN QALINLIĞININ HESABLANMASININ EFFEKTİV ÜSULU
Y.İ.Rüstəmov, G.Y.Rüstəmova, V.H.Nəsirova

 

Göstərilmişdir ki, müxtəlif formalı dənələrin üzərindəki kapsul örtüyünün qalınlığının hesablanması müasir kimya texnologiyasının aktual məsələlərindən biridir. Bunun üçün laydakı lazımi dənələrin nişanlanması, kapsullaşmadan əvvəl və sonra kütlələrinin müəyyənləşdirilməsi üsulu təklif edilmişdir. Nişanlanmış dənələrdə kapsul örtüyünün qalınlığının hesablanması üçün riyazi ifadələr verilmiş və onların düzgünlüyü yoxlanılmışdır

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı