ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
α-METOKSİAMİDLƏRİN TiCl4 KATALİZATORU İŞTRAKINDA MALONONİTRİLLƏ QARŞILIQLI TƏSİR REAKSİYALARI
K.E.Hacıyeva, A.I.Ismiyev, A.M.Məhərrəmov

 Azinger reaksiyası ilə yüksək çıxımla 2,5-dihidro-1,3-tiazollar alınmış, onların turşu xloranhidridləri ilə qarşılıqlı təsirindən N-asetil iminium xloridlər sintez edilmiş, sonuncuların metanoliz reaksiyasından isə müvafiq α-metok­siamidlərin alınması göstərilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, sintez edilmiş α-metoksiamidlərdə metoksi qrupun malononitrillə nukleofil əvəz olunması həm katalizatorsuz, həm də AlCl3, ZnCl2 tipli Lyuis katalizatorları iştirakında baş vermir. Aşkar olunmuşdur ki, bu reaksiya  katalizator kimi TiCl4-dən istifadə etdikdə gedir, reaksiya məhsulu olan 2-(3-asetil-2,2,5,5-tetrametiltiazolidin-4-il)malononitrilin çıxımı 42–47% təşkil edir. Reaksiya məhsullarının təmiz­lənməsi və ayrılması kоlonkalı xromotoqrafiya üsulu ilə yerinə yetirilmişdir.

Açar sözlər : 2,5-dihidro-1,3-tiazollar, α-metoksiamid, malononitril, titan(IV) xlorid
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2018
MÜNDƏRİCAT
- AZOTUN ƏLAQƏLİ (QOŞULMUŞ) OKSİDLƏŞMƏ İLƏ FİKSASİYASIT.M.Nağıyev, N.İ.Əli-zadə, L.M.Həsənova, İ.T.Nağıyeva, Ç.Ə.Mustafayeva, N.N.Məlikova, A.Ə.Abdullayeva, E.S.Bəhrəmov
- BƏZİ BENZİLİDENMALONONİTRİLLƏR ƏSASINDA ÜÇKOMPONETLİ SİNTEZLƏRF.N.Nağıyev, A.R.Əsgərova, İ.Q.Məmmədov, A.M.MəhərrəmovDavamı