ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MAQNETİT-Fe3O4 NANOHİSSƏCIKLI TƏBİİ VƏ SİNTETİK POLİMERLƏR ƏSASLI HIDROGELLƏRƏ TRİPSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ TƏDQİQİ
S.F. Hümbətova N.A. Zeynalov D.T. Babayeva E.F. Nəsiyyəti

 

Təqdim olunan məqalədə bəzi sintetik və təbii polimerlər iştirakında tərkibində maqnetit nanohissəcikləri olan hidrogel struturları dizayn edilmişdir. Maqnetit nanohissəciklərin hidrogel tərkibində soçökdürmə metodu ilə sintezi həyata keçirilmiş və model preparat kimi tripsindən istifadə etməklə proteinin immobilizə olunması tədqiq edilmişdir.  Gel matrisaya maqnetit xassəli nano Fe3O4 hissəciklərinin mikro miqdarlarının daxil edilməsi gelin fermentə görə tutumunu artırır, həmçinin spesifik aktivliyi və davamlılığının maqnetit Fe3O4 nanohissəciyi olmayan gel ilə müqayisədə dəfələrlə gücləndiyi müşahidə edilmişdir. Başqa sözlə maqnetit Fe3O4 nanohissəciyi fermentin immobilizə dərəcəsini artırmaqla yanaşı onun bioloji aktivliyinin də yüksəlməsinə səbəb olur ki, bu da gel tərkibində fermentin maqnetit nanohissəcikləri ilə davamlı əlaqədə olmasının təzahürüdür

doi.org/10.32737/0005-2531-2024-97-104

Açar sözlər : maqnetit nanohissəcik, təbii və sintetik polimer, tripsin, immobilizə dərəcəsi, aktivlik
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2024
MÜNDƏRİCAT
- KVANT KİMYƏVİ HESABLAMALARIN KATALİZDƏ ROLU: İCMALS.Ə.Cəbiyeva, N.A.Zeynalov, D.B.Tağıyev
- GÜNƏBAXAN JMIXININ PROTEAZI-PENDİR FERMENTASİYA PROSESLƏRİNİN PERSPEKTİV BİOKATALİZATORU: TƏCRİDİ, TƏMİZLƏNMƏSİ, XÜSUSİYYƏTLƏRİAmal Kaluş, Urida Ayssaui, V.V.VerxoturovDavamı