ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Bi2–Bi2Se3–Bi2Te3 ÜÇLÜ SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIQLARI VƏ BƏRK MƏHLULLARIN XARAKTERİSTİKASI
A.İ.Ağazadə, D.M.Babanlı, G.S.Zeynalova, V.A.Qasımov, S.Z.İmaməliyeva

 

Bi2–Bi2Se3–Bi2Te3  sistemində faza tarazlıqları differensial termiki analiz (DTA), rentgenfaza analizi (RFA) və skanedici elektron mikroskopiya (SEM) üsulları ilə müəyyən edilmişdir. Təcrübi nəticələr əsasında sistemin otaq temperaturunda bərkfaza tarazlıqları diaqramı, likvidus səthinin proyeksiyası və faza diaqramının bəzi politermik kəsikləri qurulmuşdur. Sistemdə fazaların ilkin kristallaşma və homogenlik sahələri, həmçinin non- və monovariant tarazlıqların tipləri və koordinatları təyin olunmuşdur. Sistemdə Bi8Se9–Bi8Te9, BiSe–BiTe və Bi4Se3–Bi4Te3 kəsikləri boyunca fasiləsiz bərk məhlul sıraları, digər bismut selenid və telluridləri əsasında isə geniş bərk məhlul sahələri aşkar edilmişdir. Qurulmuş faza diaqramları verilmiş tərkibli bərk məhlulların sintezi və monokristal halında alınması üçün istifadə edilə bilər

doi.org/10.32737/0005-2531-2024-76-88

Açar sözlər : bismut telluridləri, bismut selenidləri, termoelektrik materiallar, topoloji izolyatorlar, bərk məhlullar, faza diaqramı
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2024
MÜNDƏRİCAT
- KVANT KİMYƏVİ HESABLAMALARIN KATALİZDƏ ROLU: İCMALS.Ə.Cəbiyeva, N.A.Zeynalov, D.B.Tağıyev
- GÜNƏBAXAN JMIXININ PROTEAZI-PENDİR FERMENTASİYA PROSESLƏRİNİN PERSPEKTİV BİOKATALİZATORU: TƏCRİDİ, TƏMİZLƏNMƏSİ, XÜSUSİYYƏTLƏRİAmal Kaluş, Urida Ayssaui, V.V.VerxoturovDavamı