ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MONOKATION FORMALI Na-VƏ H-KLİNOPTİLOLİTDƏ SERIUM(III) İONLARININ SORBSİYASININ BƏZİ QANUNAUYĞUNLUQLARI
M.A.Rəhimli, F.T.Mahmudov, Z.Ə.Cabbarova, Ş.Z.Əfəndiyeva, V.X.Əliyeva, S.A.Əliyeva

 

Na- və H-forma klinoptilolitdə geniş zaman   (30 dəq ¸ 48 saat) və qatılıq  (0,01¸0,1 N) intervalında serium (III) ionlarının sorbsiyası  tədqiq olunmuşdur. İon mübadilə tarazlığı  (bərk¸maye) sistemində müvafiq olaraq  24 və 48 saat müddətində yaranır.  Ce(III) ionlarının  kinetik parametrlərinin  monoformalı klinoptilolitdə  (Na+ və H+ ionları  ilə modifikasiya olunmuş) tədqiqi zamanı daxili-diffuzion mexanizm prosesi aşkarlanmışdır. Ce(III) ionlarının Na-forma klinoptilolitdə   izotermi  qabarıq,  H-forma klinoptilolitdə isə izoterm çıxıntılarla müşayiət olunur. Bu da bizə imkan verir ki, empiric  Nikolski tənliyinin xətti- formasında  ion mübadiləsabitinin  (K >1, qabarıq; K<1, çökük) hesablanmasını həyata keçirək. Həmçinin mühitin pH-nin sorbsiya prosesinə təsiri də  tədqiq olunmuşdur

doi.org/10.32737/0005-2531-2024-70-75

Açar sözlər : klinoptilolit, serium, sorbsiya, kinetika, statika, diffuziya, ion mübadilə sabiti
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2024
MÜNDƏRİCAT
- KVANT KİMYƏVİ HESABLAMALARIN KATALİZDƏ ROLU: İCMALS.Ə.Cəbiyeva, N.A.Zeynalov, D.B.Tağıyev
- GÜNƏBAXAN JMIXININ PROTEAZI-PENDİR FERMENTASİYA PROSESLƏRİNİN PERSPEKTİV BİOKATALİZATORU: TƏCRİDİ, TƏMİZLƏNMƏSİ, XÜSUSİYYƏTLƏRİAmal Kaluş, Urida Ayssaui, V.V.VerxoturovDavamı