ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KARBOKSİAMİD VƏ HETEROTSİKLİK AZOTÜZVİ BİRLƏŞMƏLƏRİN SİNTEZİ HAQQINDA
M.Ə.Rüstəmov, N.Ə.Veysova, M.F.Abbasov, Ş.M.Eyvazova, S.Q.İsmayılova

Müəyyən edilmişdir ki, aromatik di- və funksionaləvəzli monoaminləri 1,2-dimetiltsikloheks-3-en-kar­bon turşusunun xloranhidridi ilə asilləşdirdikdə karboksiamid birləşmələri ilə yanaşı molekul­daxili tsiklləşmə nəticəsində müxtəlif quruluşlu heterotsiklik birləşmələr də alınır

Açar sözlər : mono-, dikarboksiaminlər, tsiklləşmə, asilləşdirici
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı