ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
β-TRİHALOGENMETİLPROPANOLLARIN PROPARGİL EFİRLƏRİNİN SİNTEZİ
M.Ə.Əkbərova

Müəyyən olunmuşdur ki, haloformlar (CHCl3, CHBr3) sulfat turşusunun katalitik miqdarının iştirakı ilə allil­propargil efirinin ikiqat rabitəsinə β-trihalogenmetilpropanolların propargil efirlərini əmələ gətirməklə hemo- və regioselektiv olaraq birləşirlər. Xlorlu analoqdan fərqli olaraq tribromefir çay sodasının sulu məhlulu (2%-li) ilə asanlıqla hidroliz olunaraq asetilen efirturşusuna çevrilir

Açar sözlər : haloformlar, allilpropargil efiri, hemo- və regioselektiv birləşmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı