ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
β-TRİHALOGENMETİLPROPANOLLARIN PROPARGİL EFİRLƏRİNİN SİNTEZİ
M.Ə.Əkbərova

Müəyyən olunmuşdur ki, haloformlar (CHCl3, CHBr3) sulfat turşusunun katalitik miqdarının iştirakı ilə allil­propargil efirinin ikiqat rabitəsinə β-trihalogenmetilpropanolların propargil efirlərini əmələ gətirməklə hemo- və regioselektiv olaraq birləşirlər. Xlorlu analoqdan fərqli olaraq tribromefir çay sodasının sulu məhlulu (2%-li) ilə asanlıqla hidroliz olunaraq asetilen efirturşusuna çevrilir

Açar sözlər : haloformlar, allilpropargil efiri, hemo- və regioselektiv birləşmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı