ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SİNKİN 2,4-DİNİTROBENZOLAZOSALİSİL TURŞUSU VƏ SETİLPİRİDİNLƏ KOORDİNASİON BİRLƏŞMƏSİNİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİ
N.X.Rüstəmov, T.D.Bayramova, Ü.N.Rüstəmova

Sinkin xromogen üzvi reagent – 2,4-dinitrobenzolazosalisil turşusu və kation səthi aktiv maddə ­– setilpiridinlə ko­or­dinasion birləşməsi sintez və tədqiq edilmişdir. Spektrofotometrik metodla komeleksin əmələgəlmə şəraiti və onun tərkibindəki komponentlərin molyar nisbəti tapılmışdır. Birləşmə sintez edilmiş və differensial-termiki, İQ spek­troskopik metodlarla tədqiq edilmişdir

Açar sözlər : sink, koordinasion birləşmə, 2,4-dinitrobenzolazosalisil turşusu, setilpiridin, spektrofotometriya, İQ spektroskopiya, termoqravimetriya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı