ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
DİETİL-6-HIDROKSI-4-(2-HIDROKSIETILAMINO)-6-METIL-2-FENILTSİKLOHEKS-3-EN-1,3-DIKARBOKSILATIN SINTEZI VƏ MOLEKULYAR KRISTAL QURULUŞU
A.İ.İsmiyev, B.A.Rəşidov, İ.Ə.Əliyev

 

Dietil-4-hidroksi-4-metil-6-okso-2-feniltsikloheksan-1,3-dikarboksilatların etanolaminlə etanol mü­hi­tində qarışlıqlı təsirindən dietil-6-hidroksi-4-(2-hidroksietilamino)-6-metil-2-feniltsikloheks-3-en-1,3-dikarboksilat alınmış və rentgen quruluş analizi ilə molekulyar kristal quruluşu müəyyən olunmuşdur. Bu analizin nəticələrinə görə müəyyən olunmuşdur ki, tsikloheksen halqası təhrif olunmuş yarımkreslo konformasiyasındadır. OH qrupundan başqa digər əvəzedicilərin hamısı psevdoekvatorial vəziyyətdədirlər. Həmçinin, molekuldaxili və molekullararası hidrogen rabitələri­nin mövcudluğu aşkarlanmışdır

Açar sözlər : enamin, tsikloheksen halqası, konformasiya, yarımkreslo, molekuldaxili və molekullararası hidrogen rabitələri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı