ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
DİETİL-6-HIDROKSI-4-(2-HIDROKSIETILAMINO)-6-METIL-2-FENILTSİKLOHEKS-3-EN-1,3-DIKARBOKSILATIN SINTEZI VƏ MOLEKULYAR KRISTAL QURULUŞU
A.İ.İsmiyev, B.A.Rəşidov, İ.Ə.Əliyev

 

Dietil-4-hidroksi-4-metil-6-okso-2-feniltsikloheksan-1,3-dikarboksilatların etanolaminlə etanol mü­hi­tində qarışlıqlı təsirindən dietil-6-hidroksi-4-(2-hidroksietilamino)-6-metil-2-feniltsikloheks-3-en-1,3-dikarboksilat alınmış və rentgen quruluş analizi ilə molekulyar kristal quruluşu müəyyən olunmuşdur. Bu analizin nəticələrinə görə müəyyən olunmuşdur ki, tsikloheksen halqası təhrif olunmuş yarımkreslo konformasiyasındadır. OH qrupundan başqa digər əvəzedicilərin hamısı psevdoekvatorial vəziyyətdədirlər. Həmçinin, molekuldaxili və molekullararası hidrogen rabitələri­nin mövcudluğu aşkarlanmışdır

Açar sözlər : enamin, tsikloheksen halqası, konformasiya, yarımkreslo, molekuldaxili və molekullararası hidrogen rabitələri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı