ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
DİETİL-6-HIDROKSI-4-(2-HIDROKSIETILAMINO)-6-METIL-2-FENILTSİKLOHEKS-3-EN-1,3-DIKARBOKSILATIN SINTEZI VƏ MOLEKULYAR KRISTAL QURULUŞU
A.İ.İsmiyev, B.A.Rəşidov, İ.Ə.Əliyev

 

Dietil-4-hidroksi-4-metil-6-okso-2-feniltsikloheksan-1,3-dikarboksilatların etanolaminlə etanol mü­hi­tində qarışlıqlı təsirindən dietil-6-hidroksi-4-(2-hidroksietilamino)-6-metil-2-feniltsikloheks-3-en-1,3-dikarboksilat alınmış və rentgen quruluş analizi ilə molekulyar kristal quruluşu müəyyən olunmuşdur. Bu analizin nəticələrinə görə müəyyən olunmuşdur ki, tsikloheksen halqası təhrif olunmuş yarımkreslo konformasiyasındadır. OH qrupundan başqa digər əvəzedicilərin hamısı psevdoekvatorial vəziyyətdədirlər. Həmçinin, molekuldaxili və molekullararası hidrogen rabitələri­nin mövcudluğu aşkarlanmışdır

Açar sözlər : enamin, tsikloheksen halqası, konformasiya, yarımkreslo, molekuldaxili və molekullararası hidrogen rabitələri
Məqaləyə baxın