ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NADIR TORPAQ ELEMENTLƏRININ (NTE) – La, Ce, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu 3-(2-HIDROKSI-3-SULFO-5-NITROFENILHIDRAZO)PENTAN-2,4-DIONLA KOMPLEKSƏMƏLƏGƏTIRMƏSI VƏ ONLARIN TULLANTI SULARINDA TƏYINI
R.Ə.Əliyeva, P.Q.Həsənov, S.İ.Əzimova, F.M.Çıraqov, K.T.Mahmudov

 

 Nadir torpaq elementlərinin (NTE) – La, Ce, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu  3-(2-hidroksi-3-sulfo-5-nitrofenilhidrazo)pentan-2,4-dionla kompleksəmələgətirməsi spektrofotometrik, konduktometrik və potensiometrik titrləmə ilə tədqiq edilmişdir. Nadir torpaq elementlərinin (NTE) 3-(2-hidroksi-3-sulfo-5-nitrofenilhidrazo)pentan-2,4-dionla komplekslərinin davamlılıq sabitləri növbəti ardıcıllıqla dəyişir: Lu>Yb>Tm>Er>Ho>Dy>Tb>Gd>Eu> >Sm>Nd>Ce>La. Nadir torpaq elementlərinin ion radiusunun azalması davamlılıq sabitinin və molyar udmanın artmasına səbəb olur lakin metal liqand:L=1:2  nisbətinə təsir etmir. Kənar ionların və pərdələyicilərin kompleksəmələgəlməyə təsiri oyrənilmişdir. Nadir torpaq elementlərinin (NTE) tullantı sularında təyini üçün spektrofotometrik metodika işlənib hazırlanmışdır

Açar sözlər : kompleksəmələgəlmə, lantanoid ionları, 3-(2-hidroksi-3-sulfo-5-nitrofenilhidrazo)pentan-2,4-dion, komplekslərin davamlılıq sabiti
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı