ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KRAUN EFİRLƏR VƏ KRAUN BİRLƏŞMƏLƏR YÜKSƏK SELEKTIVLIYƏ MALİK OLAN NƏQLEDİCİ REAGENTLƏR KİMİ
Y.Q.Quliyeva

 

Neft təbəqəsindən su təbəqəsinə keçən ağır metal ionlarının kraun efirləri ilə kompleks birləşmələr əmələ gətirərək xloroform təbəqəsində  toplanmalari müəyyən edilmişdir. Göstərilmişdir ki,  bu komplekslər maye membran təbəqəsində  yaxşı həll olur və su təbəqəsi sərhəddində ammonyakla reaksiyaya daxil olaraq parçalanırlar

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı