ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KRAUN EFİRLƏR VƏ KRAUN BİRLƏŞMƏLƏR YÜKSƏK SELEKTIVLIYƏ MALİK OLAN NƏQLEDİCİ REAGENTLƏR KİMİ
Y.Q.Quliyeva

 

Neft təbəqəsindən su təbəqəsinə keçən ağır metal ionlarının kraun efirləri ilə kompleks birləşmələr əmələ gətirərək xloroform təbəqəsində  toplanmalari müəyyən edilmişdir. Göstərilmişdir ki,  bu komplekslər maye membran təbəqəsində  yaxşı həll olur və su təbəqəsi sərhəddində ammonyakla reaksiyaya daxil olaraq parçalanırlar

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı