ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TƏBII-, H+- VƏ Co2+-FORMALI BENTONITLƏRININ KARBON QAZINI ADSORBSIYAETMƏSININ TƏDQIQI
R.S.Səfərov, C.T.Rüstəmova

Əli-Bayramlı bentonit yatağından götürülmüş bentonit nümunələrini müxtəlif metalların duzları ilə işləməklə kation formaları hazırlanmış və onların səthlərində əmələ gələn əsası mərkəzlərin təbiəti, miqdarı və məsamələrdə tutduqları həcm derivatoqraf üsulla karbon qazının adsorbsiyası vasitəsilə tətqiq edilmişdir. Aparılmış tətqiqat işi nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, karbon qazınını molekullarını ən çox adsorbsiya etmə qabiliyyətinə malik olan Co2+-bentonitidir və ondan ətraf  mühitin karbon qazı ilə  çirklənməsinin qarşısını almaqda sorbent kimi istifadə etmək olar

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı