ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NEFT MƏNŞƏLI DIZEL YANACAĞI ILƏ BITKI YAĞLARININ BIRGƏ EMALI ILƏ EKOLOJI TƏMIZ DIZEL YANACAĞININ ALINMA PROSESININ TƏDQIQI
Т.A.Мəmmədova, S.Z.Əliyeva, N.K.Andryüşenko, Е.N.Əsgərova, Z.М.Əliyeva

 

Neft mənşəli dizel distillatı ilə  rafinə olunmamış günəbaхan yağı qarışığının hidrotəmizlənmə prosesi tədqiq olunmuşdur. Dizel yanacaqları alınma prosesinə bitki yağlarının сəlb olunmasının prinsipial mümkünlüyü göstərilmişdir. Neft mənşəli dizel dtstillatı ilə bitki yağları qarışığının hidrotəmizlənmə  metodu ilə yeni perspektiv tələblərə uyğyn olan dizel yanacaqlarının alınması ilə bərabər dizel yanacaqı resurslarının biomənşəli хammal əsasında artması da göstərilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı