ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NEFT MƏNŞƏLI DIZEL YANACAĞI ILƏ BITKI YAĞLARININ BIRGƏ EMALI ILƏ EKOLOJI TƏMIZ DIZEL YANACAĞININ ALINMA PROSESININ TƏDQIQI
Т.A.Мəmmədova, S.Z.Əliyeva, N.K.Andryüşenko, Е.N.Əsgərova, Z.М.Əliyeva

 

Neft mənşəli dizel distillatı ilə  rafinə olunmamış günəbaхan yağı qarışığının hidrotəmizlənmə prosesi tədqiq olunmuşdur. Dizel yanacaqları alınma prosesinə bitki yağlarının сəlb olunmasının prinsipial mümkünlüyü göstərilmişdir. Neft mənşəli dizel dtstillatı ilə bitki yağları qarışığının hidrotəmizlənmə  metodu ilə yeni perspektiv tələblərə uyğyn olan dizel yanacaqlarının alınması ilə bərabər dizel yanacaqı resurslarının biomənşəli хammal əsasında artması da göstərilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı