ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2-ALKİL-1-(2'-AMİNOETİL)PİRROLLARIN SİNTEZİ VƏ BƏZİ ÇEVRİLMƏLƏRİ
A.A.Məmmədova, R.F.Qəhrəmanov, Ş.F.Nağıyeva, F.M.Novruzova, R.Ə.Hacılı

 

2-Xlor-3-brompropilketonların etilendiaminlə qarşılıqlı təsiri seçici ola­raq 2-alkil-1-(2¢-aminoetil)pirrolların alınmasına gətirib çıxarır. Onların monoxlorsirkə turşusunun və  b-xlorpropion turşusunun xloranhidridləri ilə reaksiyasından əvvəllər məlum olmayan 2-alkil-1-[2¢-xlorme­til(xloretil)karbamoiletil]pirrollar sintez olunmuşdur, ikili aminlərlə axı­rıncılar müvafiq dialkilaminopirrol törəmələrinə çevrilirlər

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı