ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2-ALKİL-1-(2'-AMİNOETİL)PİRROLLARIN SİNTEZİ VƏ BƏZİ ÇEVRİLMƏLƏRİ
A.A.Məmmədova, R.F.Qəhrəmanov, Ş.F.Nağıyeva, F.M.Novruzova, R.Ə.Hacılı

 

2-Xlor-3-brompropilketonların etilendiaminlə qarşılıqlı təsiri seçici ola­raq 2-alkil-1-(2¢-aminoetil)pirrolların alınmasına gətirib çıxarır. Onların monoxlorsirkə turşusunun və  b-xlorpropion turşusunun xloranhidridləri ilə reaksiyasından əvvəllər məlum olmayan 2-alkil-1-[2¢-xlorme­til(xloretil)karbamoiletil]pirrollar sintez olunmuşdur, ikili aminlərlə axı­rıncılar müvafiq dialkilaminopirrol törəmələrinə çevrilirlər

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı