ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2-ALKİL-1-(2'-AMİNOETİL)PİRROLLARIN SİNTEZİ VƏ BƏZİ ÇEVRİLMƏLƏRİ
A.A.Məmmədova, R.F.Qəhrəmanov, Ş.F.Nağıyeva, F.M.Novruzova, R.Ə.Hacılı

 

2-Xlor-3-brompropilketonların etilendiaminlə qarşılıqlı təsiri seçici ola­raq 2-alkil-1-(2¢-aminoetil)pirrolların alınmasına gətirib çıxarır. Onların monoxlorsirkə turşusunun və  b-xlorpropion turşusunun xloranhidridləri ilə reaksiyasından əvvəllər məlum olmayan 2-alkil-1-[2¢-xlorme­til(xloretil)karbamoiletil]pirrollar sintez olunmuşdur, ikili aminlərlə axı­rıncılar müvafiq dialkilaminopirrol törəmələrinə çevrilirlər

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı