ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
5-FTORURASILIN BƏZI TÖRƏMƏLƏRININ BIOLOJI AKTIVLIYI
El.Ş.Məmmədov, D.C.Vəliyeva, O.B.Hacıyeva, S.A.Güləhmədova, S.E.Hüseynova

Alkil tərkibli 5-ftorurasil və onların selen saxlayan törəmələri sintez edilmişdir. Alınmış birləşmələrin bioloji aktivliyinin öyrənilməsi  əsasən qızılı stafilokokk (Stafilococias aureus), bağirsaq çöpləri (Escherichia coli), göyirinli çöplər (Psendomonas aeroqenium) və Candida növünə aid  maya köbələkləri üzərində aparılmışdır. Məlum olmuşdur ki, sintez edilmiş birləşmələrin  bioloji aktivliyi məlum preparatların (rivanol, etil spirti, furatsilin) bioloji aktivliyindən üstündür

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı