ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALÜMOSİLİKATLARIN TERMİKİ STABİLLİYİNİN ADSORBSİYA-DESORBSİYA VASİTƏSİLƏ YÜKSƏLDİLMƏSİ
N.Ş.İsmayılov, H.A.Həşimov

 

Аlümosilikatların termiki stabilliyinin yüksəldilməsi məsələsinə ba­xılmışdır. Polyar mühitlərdə şişməsi, adsorbsiya və desorbsiya qabiliyyətindən istifadə edilərək yerli bentonitlərin dispers titan dioksidilə fiksasiya edilməsi işlənmişdir. Nəticədə bentonitlərin termiki stabilliyi yüksəlir və qəlib materialı kimi əhəmiyyəti artır

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı