ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALÜMOSİLİKATLARIN TERMİKİ STABİLLİYİNİN ADSORBSİYA-DESORBSİYA VASİTƏSİLƏ YÜKSƏLDİLMƏSİ
N.Ş.İsmayılov, H.A.Həşimov

 

Аlümosilikatların termiki stabilliyinin yüksəldilməsi məsələsinə ba­xılmışdır. Polyar mühitlərdə şişməsi, adsorbsiya və desorbsiya qabiliyyətindən istifadə edilərək yerli bentonitlərin dispers titan dioksidilə fiksasiya edilməsi işlənmişdir. Nəticədə bentonitlərin termiki stabilliyi yüksəlir və qəlib materialı kimi əhəmiyyəti artır

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın