ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TƏBİİ ADSORBENTLƏR VASİTƏSİLƏ CİVƏ(II) İONLARININ AYRILMASI
R.Şemşadi, N.A.Zeynalov, Ş.Z.Tapdıqov, M.Arvənd, L.latifi

 

Tədqiqat işində civə(II) ionlarının sulu məhluldan sorbsiyası tədqiq olunmuşdur. Sorbsiya prosesinə pH-ın, adsorbentin miqdarının, sorbsiya müddəti kimi müxtəlif parametrlərin təsiri öyrənilmişdir. Civə ionlarının məh­lul­dakı qatılığı civənin ditizon ilə əmələ gətirdiyi kompleksinin optiki sıxlığına əsasən ikili-şüalı  spektrofo­tometrdə öl­çülmüşdür. Ditizon liqandları sərbəst halda 635 nm-də absorbsiya pikləri verdiyi halda, civə ilə ditizon kom­pleksində λmax= 495 nm-də maksimum udmasına əsasən qeyd olunmuşdur

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı