ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
POLİPROPİLEN VƏ ÜÇLÜ ETİLEN-PROPİLEN SOPOLİMERİ ƏSASINDA ТЕRМОЕLАSТОPLАSТLАR
N.İ.Qurbanova

Polipropilen və üçlu etilen-propilen sopolimeri əsasında qarışıq və dinamiki vulkanlaş­dırıl­mış termoplastik elastomerlərin хаssələri öyrənilmişdir. Ğöstərilmişdir, ki dinamiki vulkanlaşdı­rıl­mış termoelastoplastlar yüksək fiziki-mexaniki хаssələrinə malikdirlər və polimer sənayesində pers­pektiv istiqamətlərdən biridir

Açar sözlər : termoplastik elastomerlər, qarışıq, dinamiki vulkanlaşdırılmış, polipropilen, üçlu etilen-propilen sopolimeri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı