ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
POLİPROPİLEN VƏ ÜÇLÜ ETİLEN-PROPİLEN SOPOLİMERİ ƏSASINDA ТЕRМОЕLАSТОPLАSТLАR
N.İ.Qurbanova

Polipropilen və üçlu etilen-propilen sopolimeri əsasında qarışıq və dinamiki vulkanlaş­dırıl­mış termoplastik elastomerlərin хаssələri öyrənilmişdir. Ğöstərilmişdir, ki dinamiki vulkanlaşdı­rıl­mış termoelastoplastlar yüksək fiziki-mexaniki хаssələrinə malikdirlər və polimer sənayesində pers­pektiv istiqamətlərdən biridir

Açar sözlər : termoplastik elastomerlər, qarışıq, dinamiki vulkanlaşdırılmış, polipropilen, üçlu etilen-propilen sopolimeri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı