ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BUTIL SPIRTININ OKSIDLƏŞMƏ REAKSIYASINDA MIS VƏ PALLADIUM KATIONLARI ILƏ MODIFIKASIYA OLUNMUŞ A TIPLI SEOLITLƏRIN KATALITIK AKTIVLIYI
A.M.Əliyev, A.Y.Qasım-zadə, S.M.Məcidova

 

Mis və palladium kationları ilə modifikasiya olunmuş sintetik NaA və CaA seolitlərinin butil spirtinin molekulyar oksigen iştirakında yağ aldehidinə oksidləşməsi reaksiyasında aktivlikləri tədqiq olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, 3 küt­lə % mis və 1 kütlə % palladium kationları ilə modifikasiya olunmuş sintetik CaA seoliti yağ aldehidinin alınması üçün effektiv katalizatordur. Alınan nəticələr butil spirtinin oksidləşməsi reaksiyasında bu seolitlərin kifayət qədər yüksək aktivliyini, selektivliyini göstərir və onların bu reaksiyada perspektiv istifadəsinin mümkünlüyünü sübut edir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı