ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BUTIL SPIRTININ OKSIDLƏŞMƏ REAKSIYASINDA MIS VƏ PALLADIUM KATIONLARI ILƏ MODIFIKASIYA OLUNMUŞ A TIPLI SEOLITLƏRIN KATALITIK AKTIVLIYI
A.M.Əliyev, A.Y.Qasım-zadə, S.M.Məcidova

 

Mis və palladium kationları ilə modifikasiya olunmuş sintetik NaA və CaA seolitlərinin butil spirtinin molekulyar oksigen iştirakında yağ aldehidinə oksidləşməsi reaksiyasında aktivlikləri tədqiq olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, 3 küt­lə % mis və 1 kütlə % palladium kationları ilə modifikasiya olunmuş sintetik CaA seoliti yağ aldehidinin alınması üçün effektiv katalizatordur. Alınan nəticələr butil spirtinin oksidləşməsi reaksiyasında bu seolitlərin kifayət qədər yüksək aktivliyini, selektivliyini göstərir və onların bu reaksiyada perspektiv istifadəsinin mümkünlüyünü sübut edir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı