ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
(OKSİ)XLORALÜMOTİTANAT TİPLİ İON MAYELƏRİNİN İŞTİRAKINDA ALINAN (DO)DESEN-1 OLİQOMERLƏRİNİN TERMOOKSİDLƏŞMƏ XASSƏLƏRİ
X.H.Əsgərova, A.H.Əzizov, R.V.Əliyeva

Məqalədə müxtəlif aminhidroxloridlər və AlCl3 əsasında sintez olunmuş ion mayeləri və onların titan birləşməsi ilə modifikatları iştırakında alınan oliqo(do)desennaften məhsullarının termo­ok­sidləşmə xassələri araşdırılmışdır. Termiki (DSK, DTA) və digər analiz üsullarına əsasən bu tip yeni sinif poli-α-olefin yağların termooksidləşmə stabilliyi müəyyən edilmişdir

Açar sözlər : ion mayesi, α-olefinlər, oliqomerləşmə, termooksidləşmə stabilliyi, alüminium xlorid
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı