ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TPhPFe(III)OH/Al2O3/Si BİOMİMETİK SENSORUN FİZİKİ-KİMYƏVİ XASSƏLƏRİ
N.N.Məlikova, N.İ.Əli-zadə, T.M.Nağıyev

 

Smart biomimetik material və yarımkeçirici (Si) əsasında biomimetik sensor tədqiq olunub və işlənib hazırlanmışdır. Hazırlanmış biomimetik sensor öz bioloji analoqları ilə müqayisədə bir sıra texnoloji üstünlüklərə  malikdir: asan əldə olunur, istifadəsi sadədir və uzun müddət işləmə qabiliyyətinə malikdir. Öz aktivliyi, həssaslığı və davamlığı ilə H2O2-ni 10-6 küt.%-ə qədər və ttil spirtinin qatılığını 10-4 küt.%-ə qədər sulu məhlulda qatılığlarını təyin etməyə imkan verir.

 

Açar sözlər : biomimetik sensor, elektrod, katalaz aktivliyi, peroksidaz aktivliyi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı