ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TPhPFe(III)OH/Al2O3/Si BİOMİMETİK SENSORUN FİZİKİ-KİMYƏVİ XASSƏLƏRİ
N.N.Məlikova, N.İ.Əli-zadə, T.M.Nağıyev

 

Smart biomimetik material və yarımkeçirici (Si) əsasında biomimetik sensor tədqiq olunub və işlənib hazırlanmışdır. Hazırlanmış biomimetik sensor öz bioloji analoqları ilə müqayisədə bir sıra texnoloji üstünlüklərə  malikdir: asan əldə olunur, istifadəsi sadədir və uzun müddət işləmə qabiliyyətinə malikdir. Öz aktivliyi, həssaslığı və davamlığı ilə H2O2-ni 10-6 küt.%-ə qədər və ttil spirtinin qatılığını 10-4 küt.%-ə qədər sulu məhlulda qatılığlarını təyin etməyə imkan verir.

 

Açar sözlər : biomimetik sensor, elektrod, katalaz aktivliyi, peroksidaz aktivliyi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı