ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TPhPFe(III)OH/Al2O3/Si BİOMİMETİK SENSORUN FİZİKİ-KİMYƏVİ XASSƏLƏRİ
N.N.Məlikova, N.İ.Əli-zadə, T.M.Nağıyev

 

Smart biomimetik material və yarımkeçirici (Si) əsasında biomimetik sensor tədqiq olunub və işlənib hazırlanmışdır. Hazırlanmış biomimetik sensor öz bioloji analoqları ilə müqayisədə bir sıra texnoloji üstünlüklərə  malikdir: asan əldə olunur, istifadəsi sadədir və uzun müddət işləmə qabiliyyətinə malikdir. Öz aktivliyi, həssaslığı və davamlığı ilə H2O2-ni 10-6 küt.%-ə qədər və ttil spirtinin qatılığını 10-4 küt.%-ə qədər sulu məhlulda qatılığlarını təyin etməyə imkan verir.

 

Açar sözlər : biomimetik sensor, elektrod, katalaz aktivliyi, peroksidaz aktivliyi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı