ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-PROPARGİLOKSİ-2-QLİSİLOKSİ-3-METOKSİPROPANIN DİHİDROSİLANLARLA HİDROSİLİLLƏŞDİRİLMƏSİ
Ş.A.Tarverdiyev, İ.M.Nəsirova

 

1-Propargiloksi-2-qlisidiloksi-3-metoksipropanın dihidrosilanlarla platinohidrogenxlorid turşusu iştirakında qarşılıqlı təsiri reaksiyaları tədqiq olunur. Müəyyən edilmişdir ki, istifadə olunan bütün dihidrosilanlar əvəzləyicilərin quruluşu və təbiətindən asılı olmayaraq α-oksid həlqəsinə toxunmadan üçqat karbon-karbon əlaqəsinə birləşərək Si–H əlaqəli, etilen sırası epoksibirləşmələr əmələ gətirirlər.

 

Açar sözlər : hidrosililləşdirmə, dihidrosilan, silisium-üzvi birləşmə, valent rəqsi, udulma zolağı, epoksid qrupu, Si-H əlaqəli epoksiefir
Məqaləyə baxın