ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KOMBİNƏ OLUNMUŞ ÜSULLARLA DAŞKƏSƏNİN MİNERAL TULLANTILARINDAN QİYMƏTLİ METALLARIN ÇIXARILMASI
A.Ə.Heydərov, Ç.M.Kaşkay, A.A.Quliyeva, A.B.Hüseynova, Ə.N.Ağayev, Z.R.Cəfərov

 

Məqalədə dəmir filizinin zənginləşməsindən alınan tullantılardan bir sıra qiymətli metalların topa həllolma, diafraqmalı elektroliz və sorbsiya üsullarından istifadə etməklə çıxarılması haqqında məlumat verilir. Bütün mərhələlər üzrə metalların çıxarılma şəraiti araşdırılmış, rejmləri müəyyənləşdirilmiş və səmərəliliyi qiymətləndirilmişdir. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində müasir dövrün ən qlobal problerindən biri olan ətraf mühitin mühafizəsini təmin edən, tullantıların kompleks emalına imkan verən texnoloji sxem təklif olunmuşdur

Açar sözlər : tullantı, perkolyasyon kolonka, sulanma, alunit, diafraqmalı elektroliz, sorbsiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı