ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ACINOHUR QUM DAŞLARININ TİTANMAQNETİT KONSENTRATLARININ TƏBİİ QAZLA REDUKSİYASI REAKSİYALARININ TERMODİNAMİKİ FUNKSİYALARI
А.N.Məmmədov, А.М.Qasımova

 

 

Acınohur qum daşlarının soda Na2СО3 ilə flüslaşdırılmış dənəvərlərinin maqnetit və vyüstitdən dəmir tozuna qədər təbii qazla reduksiyası reaksiyalarının optimal temperatur intervalı reaksiyaların Gibbs sərbəst enerjisinin temperatur asılılığını hesablamaqla müəyyən edilmişdir: Fe3О4 + CН4 = 3FeO + CO + 2H2, FeO + CH4 = Fe + CO + 2H2,Fe3О4 + CH4 = 3Fe + CO2 + 2H2О. Müəyyən edilmişdir ki, 1010 K ( DGT0<0) temperaturdan başlayaraq yekun reaksiyanın tarazlığı sağa tərəfə yönəlir.

 

Açar sözlər : Acınohur qum daşları, titanmaqnetit konsentratları, təbii qazla reduksiya, reaksiyanın Gibbs enerjisi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı