ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
GƏDƏBƏY FİLİZLƏRİNDƏN SİANİD, XLORİT VƏ HİPOXLORİTLİ MƏHLULLARLA QIZIL–GÜMÜŞ–MİSİN YUYUB ÇIXARILMASI TEXNOLOGIYALARININ MÜQAYİSƏSİ
Ə.N.Ağayev

Aparılmış müqayisəli sınaqlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, xlorit və hipoxlorit tex­nologiyaları ilə yuma klassik sianid texnologiyasından geri qalmayan nəticələr verir. Nəzərə­çarpan ucuzluq, ekoloji cəhətdən təhlükəsiz olması və oksigensiz şəraitdə işləyə bilməsi xlo­rit-hipoxlorit texnologiyasının əsas üstünlüklərindən sayılır. Bu da öz növbəsində bu texnolo­giyanı yeraltı yuma üçün istifadəsini əlverişli edir. Bu texnologiya müəyyən adaptasiyalardan sonra Azərbayçanın kiçik kondisiyalı yataqlara və təzahürlərə müvəffəqiyyətlə tətbiq edilə bilər

Açar sözlər : hipoxlorit, sianid, xlorit, qızıl, gümüş, mis, texnologiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- Sb2S3-Cu2Cr4Te7 SİSTEMİNİN ƏRİNTİLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİİ.İ. Əliyev, E.İ. Məmmədov, F.V.Yusubov, L.F. Masieva, X.M.Həşimov
- SAMARİUM(III)-ÜN 3-(2-HİDROKSİ-3-SULFO-5-(NİTROFENİLHİDRAZO)PENTAN-2.4-DİON İLƏ KOMPLEKS ƏMƏLƏ GƏLMƏSİNİN SƏTHİ AKTİV MADDƏLƏRİN İŞTİRAKINDA TƏDQİQİS.E.Yarməmmədova, F.E.Hüseynov, E.C.Eyyubova, X.C.Nağıyev, F.M.ÇıraqovDavamı