ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
3-(HEKSEN-5-İN-2-İLOKSİ)PROPİONİTRİLİN HİDROSİLİLLƏŞMƏSİ
Ə.M.Qaramanov, M.Ş.Qurbanov, D.Q.Abdullayev, N.X.Hüsiyev, S.N.Allahverdiyeva

 

3-(Heksen-5-in-2-iloksi)propionitrilə asetilasetonatdikarbonilrodium katalizatorunun iştirakı ilə triorqanosilanların birləşmə reaksiyası, üçqat rabitə üzrə, lakin iki istiqamətdə β(52–65%)- və γ (35–48%)-izomerlər (oksigen atomuna nəzərən) qarışığının alınması və β-məhsulun çıxımının  üstünlüyü ilə baş verir.

 

Açar sözlər : 3-(heksen-5-in-2-iloksi)propionitril, triorqanosilanlar, asetilasetonatdikarbonilrodium, hidrosililləşmə, β-izomer, γ-izomer
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı