ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MÜSTƏVİ İKİQAT MAQNİT–METAL SİSTEMİNDƏ ENİNƏ POLYARİZƏ OLUNMUŞ ELEKTROMAQNİT DALĞALARININ ƏKS OLUNMASI
S.R.Qasimova

Yaxşı keçirici olan metal altlığa çəkilmiş  müstəvi  uduсu maqnetika, bucaq altında düşən eninə polyarizə olunmuş elektromaqnit dalğalarının əks olunmadan udulma şərtləri tapılmışdır. Onların, örtük mate¬rialının maqnit xassələrindən, qatın qalınlığından və dalğanın düşmə bucağından asılılığı öyrənilmişdir

Açar sözlər : udulma, eninə polyarizə olunmuş, elektromaqnit dalğa, dalğanın düşmə bucağı
Məqaləyə baxın