ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TALLİUM YODİDLƏRİNİN SELENLƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ QARŞILIQLI TƏSİRİ
D.M.Babanlı, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev

 

 TlI(TlI3,Tl2I3)–Se sistemlərində faza tarazlıqları  DTA və RFA üsulları ilə öyrənilmiş, onların T–x diaqramları qurulmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, TlI–Se sistemi kvazibinar olub monotektik və cır­laşmış evtektik tarazlıqlara malikdir. Tl2I3–Se və TlI3–Se sistemləri isə onları təşkil edən birləşmələrin inkonqruent əriməsi səbəbindən bütövlükdə qeyri-kvazibinardır, lakin subsolidusda stabildir. Tl2I3–Se və TlI3–Se politermik kəsikləri üzrə kristallaşma ardıcıl baş verən mono- və non­variant tarazlıqlardan ibarət çoxmərhələli  prosesdir.

 

Açar sözlər : DTA, RFA, Tl–Se–I sistemi, faza tarazlığı, tallium yodidləri, selen
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı