ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TƏZƏ XAMMALIN KOMPONENTLƏRİNİN NİSBƏTLƏRİNİN SABİT SAXLAMAQLA ONLARIN REAKTORA ÜMUMİ YÜKLƏNMƏSİ ZAMANI MİQDARLARININ TƏYİN EDİLMƏSİ
A.R.Səfərov, A.M.Hüseynova, O.A.İsmaylov, X.Ə.Əliyeva

Etilasetatın verilmiş maksimum məhsuldarlığına və müəyyən olunmuş etil spirtinin sirkə turşusuna görə optimal nisbətini nəzərə alaraq reaktora təzə xammalın yüklənməsinin miqdarı təyin edilib və həmçinin bu nisbəti saxlamaq şərtilə resirkulyasiya prosesinin müntəzəm işləməsi zamanı məhsulların çıxımları hesablanıb

Açar sözlər : etilasetat, resirkulyasiya, resirkulyasiya nəzəriyyəsi, təzə xammal, komponentlərin nisbətlərinin sabitliyi, reaktorun ümumi yüklənməsi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı