ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2-HİDROKSİ-3-DİALKİLAMİNMETİL-5-üçlü-ALKİLFENİL(ORQANİL)SULFİDLƏRİN İNHİBİTOR XASSƏLƏRİNİN ONLARIN TƏRKİB VƏ QURULUŞUNDAN ASILILIĞININ TƏDQİQİ
F.Ə.Məmmədov, M.Ə.Mirzəyeva, T.D.Cəfərova, V.M.Kazımov, S.Y.Rzayeva

 

Qravimetrik metodla 0.1 N HCl və H2SO4 məhlullarında polyarizasiya əyrilərin çəkilməsilə 2-hidroksi-3-dia­lkil­amin­metil-5-üçlü-alkilfenil(orqanil)sulfidlərin turşu korroziyasına inhibitor kimi xassələri öyrənilmişdir. Müəyyən olun­muşdur ki, tədqiq olunan maddələrin hamısı Cт-3-ün korroziyasına qarşı inhibitor təsirə malikdir. Göstərilən maddələrin effektivliyi ilə tərkibi və quruluşu arasında asılılıq aşkar edilmişdir.

 

Açar sözlər : 2-hidroksi-5-üçlü-butilfenil(organil)sulfidlərin aminmetil törəmələri, turşu korroziyası inhibitorları, elektrod prosesləri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı