ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
XAMMALIN TƏRKİBIİNİN – KATALİTİK KREKİNQ PROSESİNDƏ ALINAN YÜNGÜL FLEQMANIN ­– SUPERPLASTİFİKATORUN XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİ
V.M.Abbasov, M.C.İbrahimova, V.Ə.Nağıyev,A.R.Həmidova, X.Ə.Abdullayeva

 

Məqalədə katalitik krekinq prosesində alınan yüngül fleqma və ondan ayrılmış müxtəlif qaynama temperaturuna malik fraksiyalar əsasında sintez olunmuş oliqosulfonatların beton məhlullarına plastifikləşdirici qatqı kimi əlavə edilməsi ilə alınan beton nümunələrinin xassələrinə təsiri sahəsində aparılmış tədqiqatların nəticələri verilmişdir. Göstərilmişdir ki, qaynama temperaturu 190–3500C və 250–3000C olan fraksiyalar əsasında alınmış nümunələr daha yüksək plastikləşdirici xassəyə malikdirlər.

 

Açar sözlər : superplastifikator, beton məhlulu, kimyəvi qatqı, yayılma konusu, möhkəmlik göstəricisi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı