ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
XAMMALIN TƏRKİBIİNİN – KATALİTİK KREKİNQ PROSESİNDƏ ALINAN YÜNGÜL FLEQMANIN ­– SUPERPLASTİFİKATORUN XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİ
V.M.Abbasov, M.C.İbrahimova, V.Ə.Nağıyev,A.R.Həmidova, X.Ə.Abdullayeva

 

Məqalədə katalitik krekinq prosesində alınan yüngül fleqma və ondan ayrılmış müxtəlif qaynama temperaturuna malik fraksiyalar əsasında sintez olunmuş oliqosulfonatların beton məhlullarına plastifikləşdirici qatqı kimi əlavə edilməsi ilə alınan beton nümunələrinin xassələrinə təsiri sahəsində aparılmış tədqiqatların nəticələri verilmişdir. Göstərilmişdir ki, qaynama temperaturu 190–3500C və 250–3000C olan fraksiyalar əsasında alınmış nümunələr daha yüksək plastikləşdirici xassəyə malikdirlər.

 

Açar sözlər : superplastifikator, beton məhlulu, kimyəvi qatqı, yayılma konusu, möhkəmlik göstəricisi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı