ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
EP-300 İSTEHSALININ YÜNGÜL QATRANININ KOMPLEKS EMALI
F.M.Sadıqov, Z.Y.Məhərrəmova, İ.A.Hüseynov, Q.N.Hacıyev, İ.H.Məmmədova, N.S.Sadıqova, N.İ.Heydərli

 

Etilen istehsalında alınan yüngül qatranın emal prosesi tədqiq edilmişdir. Rektifikasiya və dondurma metodları ilə ayrılan benzolun təmizliyi 98.5%-ə qədər artırılmışdır. Emal prosesində alüminium xlorid və toluol əsasında sintez olunmuş, benzol və toluolun pirokondensatın tərkibində çoxalmasını və bununla yanaşı qiymətli məhsul olan neft-polimer qatranının alınmasını təmin edən katalizator istifadə edilmişdir.

 

Açar sözlər : pirokondensat, etilen, yüngül qatran, benzol, toluol, neft-polimer qatran, katalizator
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı