ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MODİFİKASİYA OLUNMUŞ TƏBİİ KLİNOPTİLOLİT ÜZƏRİNDƏ TSİKLOHEKSANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏ REAKSİYASININ KİNETİKASI
A.M.Əliyev, Z.A.Şabanova, Ü.M.Nəcəf-Quliyev, M.F.Bəhmənov, R.Y.Ağayeva

 

CuZnCoCr-klinoptilolit metalseolit katalizatoru üzərində tsikloheksanın oksidləşdirici dehid­ro­gen­ləşmə reaksiyasının kinetikası öyrənilmişdir. Təcrübi dəlillər əsasında kinetik sxem tərtib olunmuş və prosesin kinetik modeli işlənib hazırlanmışdır. Kinetik modelin para­metrlərinin qiymətləri hesablanmışdır.

 

Açar sözlər : oksidləşdirici dehid­ro­gen­ləşmə, tsikloheksan, kinetika, mexanizm
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı