ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MODİFİKASİYA OLUNMUŞ TƏBİİ KLİNOPTİLOLİT ÜZƏRİNDƏ TSİKLOHEKSANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏ REAKSİYASININ KİNETİKASI
A.M.Əliyev, Z.A.Şabanova, Ü.M.Nəcəf-Quliyev, M.F.Bəhmənov, R.Y.Ağayeva

 

CuZnCoCr-klinoptilolit metalseolit katalizatoru üzərində tsikloheksanın oksidləşdirici dehid­ro­gen­ləşmə reaksiyasının kinetikası öyrənilmişdir. Təcrübi dəlillər əsasında kinetik sxem tərtib olunmuş və prosesin kinetik modeli işlənib hazırlanmışdır. Kinetik modelin para­metrlərinin qiymətləri hesablanmışdır.

 

Açar sözlər : oksidləşdirici dehid­ro­gen­ləşmə, tsikloheksan, kinetika, mexanizm
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı