ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Tl5Te3–Tl5Te2Cl SİSTEMİNDƏ BƏRK MƏHLULLARIN TERMODİNAMİK XASSƏLƏRİ
D.M.Babanlı

 

Tallium elektroduna nəzərən qatılıq dövrələrinin elektrik hərəkət qüvvəsinin ölçülməsi ilə Tl5Te3–Tl5Te2Cl sistemi 300–430 K temperatur intervalında tədqiq edilmişdir. Sistemdə arasıkəsilməz bərk məhlulların əmələ gəlməsi müəyyən edilmiş, onların parsial və standart inteqral əmələgəlmə termodinamik  funk­siyaları hesablanmışdır.

 

Açar sözlər : bərk məhlul, tallium tellurid, xalkohalogenid, parsial termodinamik xassə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı