ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2-HİDROKSİ-5-HALOGENTİOFENOLLAR DƏMİRİN(III) EKSTRAKSİYALI-FOTOMETRİK TƏYİNİ ÜÇÜN ANALİTİK REAGENTLƏR KİMİ
Ə.Z.Zalov

 

Dəmirin hidrofob amin – anilin və N,N-dimetilanilin iştirak etdikdə 2-hidroksi-5-halogentiofenollarla qarşılıqlı təsiri tədqiq edilmişdir. Halogentiofenollardan 2-hidroksi-5-xlortiofenol və 2-hidroksi-5-brom­tiofenol istifadə edilmişdir. Kompleksəmələgəlmənin və ekstraksiyanın optimal şəraiti tapılmışdır. pH 3.8–6.2-də maksimum ekstraksiya baş verir. Kompleksin tərkibində komponentlərin molyar nisbəti Fe:HTF:Am=1:2:2 kimidir. Nazarenko metodu ilə  kompleksəmələgətirici ionun Fe(OH)2+ olduğu müəy­yən edilmişdir. Hesablamalar göstərmişdir ki, müxtəlifliqandlı kompleks üzvi fazada polimerləşməyib, mo­nomer halındadır (g=1.03–1.07). Reaksiyanın seçiciliyi qiymət­ləndi­ril­mişdir. Komplekslərin yükü U-şəkilli boruda elektromiqrasiya və ЭДП-10П anionitində ion mübadiləsi təcrübələri ilə müəyyən edil­mişdir.

 

Açar sözlər : kompleks əmələgəlmə, ekstraksiya, dəmir, 2-hidroksi-5-bromtiofenol, Ber qanunu
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı