ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2-HİDROKSİ-5-HALOGENTİOFENOLLAR DƏMİRİN(III) EKSTRAKSİYALI-FOTOMETRİK TƏYİNİ ÜÇÜN ANALİTİK REAGENTLƏR KİMİ
Ə.Z.Zalov

 

Dəmirin hidrofob amin – anilin və N,N-dimetilanilin iştirak etdikdə 2-hidroksi-5-halogentiofenollarla qarşılıqlı təsiri tədqiq edilmişdir. Halogentiofenollardan 2-hidroksi-5-xlortiofenol və 2-hidroksi-5-brom­tiofenol istifadə edilmişdir. Kompleksəmələgəlmənin və ekstraksiyanın optimal şəraiti tapılmışdır. pH 3.8–6.2-də maksimum ekstraksiya baş verir. Kompleksin tərkibində komponentlərin molyar nisbəti Fe:HTF:Am=1:2:2 kimidir. Nazarenko metodu ilə  kompleksəmələgətirici ionun Fe(OH)2+ olduğu müəy­yən edilmişdir. Hesablamalar göstərmişdir ki, müxtəlifliqandlı kompleks üzvi fazada polimerləşməyib, mo­nomer halındadır (g=1.03–1.07). Reaksiyanın seçiciliyi qiymət­ləndi­ril­mişdir. Komplekslərin yükü U-şəkilli boruda elektromiqrasiya və ЭДП-10П anionitində ion mübadiləsi təcrübələri ilə müəyyən edil­mişdir.

 

Açar sözlər : kompleks əmələgəlmə, ekstraksiya, dəmir, 2-hidroksi-5-bromtiofenol, Ber qanunu
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı