ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
(p-VİNİLFENİL)TSİKLOPROPİLMETİLSİNNAMATIN STİROLLA BİRGƏPOLİMERLƏŞMƏSİ
K.Q.Quliyev, A.M.Əliyeva, A.M.Quliyev

Yeni (p-vinilfenil)tsiklopropilmetilsinnomat (FTPS) monomeri sintez edilmiş, onun stirolla kütlədə və həlledicidə inisiator iştirakı ilə birgəpolimerləşməsi tədqiq edilmişdir. Birgəpolimerləşmə sabitləri (r1, r2), Qe parametrləri hesablanmış və müəyyən edilmişdir ki, birgəpolimerləşmədə FTPS monomeri stirola nisbətən daha aktiv monomerdir. Sintez edilmiş birgəpolimerin bəzi fiziki-mexaniki, teplofiziki və fotohəssaslıq göstəriciləri müəyyən edilmişdir. Aşkar edilmişdir ki, bu birgəpolimer UB şüalara qarşı həssaslıq göstərən neqativ tipli rezist polimer materiallardır

Açar sözlər : birgəpolimerləşmə, (p-vinilfenil)tsiklopropilmetilsinnamat, dinitrilazoizoyağ turşusu
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı